İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDEN ELZEMDİR?

İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDEN ELZEMDİR?İşletmelerin kişilerden bağımsız, sistemlerle yönetilebilmesi için kurumsallaşması gerekmektedir. Kurumsallaşmanın en önemli bileşeni İnsan Kaynakları, bu işin kalbi de Performans Değerleme sistemidir.

Performans değerlemesinin temel amacı, personelin iş süreçlerini iyileştirmedeki katkılarını saptamak ve onların becerileri oranında sorumluluk üstlenmesini sağlayan bir kültür tesis etmek ve böylece performansı iyileştirmektir. Değerlendirme, kişinin işteki başarı derecesi hakkında bir yargıya varma işlemidir. Objektif, sayısal değerlere dayanan bir çalışan değerlendirmesi, çalışanın görevindeki yeterlik düzeyini ortaya koyar. Performans Sistemi anlaşılabilir, gelişmeleri görülebilen, geri bildirimleri olan, yalın, şeffaf, ve adil bir sistem olmalıdır.

Performans değerlemenin hedeflenen faydaları;

Çalışanın ve şirketin performansı ve motivasyonunun iyileştirilmesi,
İletişimin ve dolayısıyla ilişkilerin iyileştirilmesi ve ortamda barışın sağlanması,
Çalışanın zayıf ve güçsüz yönlerinin belirlenmesi ve yönetsel güç kazandırması,
Çalışanların aidiyet duygusu ve bağlılığının arttırılması,
Var olan ve muhtemel olabilecek sorunların ortaya konması,
Çalışanın eğitim ihtiyaçlarının, gelişme gereksinimlerinin belirlenmesi,
Çalışanın kariyer gelişiminin sağlanması,
Başarılı kişilerin sisteme katılımının sağlanması gibi yararları vardır.

Performans Değerleme Sisteminin başarılı olması için ;

Üst yönetimin sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da performans değerlendirme sistemini desteklemeleri, Orta kademe yönetimin sistemin gerçekleştirilme çalışmalarına dahil edilmesi ve hedef konulmasını sağlaması, Uygulama sonuçlarına göre sistemin etkinliğinin ölçülmesi ve güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; kullanılan yeteneklerin geliştiği, kullanılmayanların ise köreldiği göz önüne alınırsa, çalışan performansının değerlendirilmesi çok önemlidir. Başarılı performans gösterenler gelecekte işletme içindeki konumlarını hızla sağlamlaştıracaklarından dolayı, buna temel oluşturacak olan performans değerleme çalışmalarına büyük önem verilmelidir.

Yöneticiler etkin ve objektif performans değerleme sistemi kurarak çalışanların performanslarını birbirinden ayırt etmeli ve ortaya çıkan sonuçlara göre davranmalıdırlar. Bu hem çalışanları işe motive edecek hem de sağlıklı bir örgüt yapısının kurulmasına olanak sağlayacaktır.

Necla Konukcu / Direktör – İK Aktivasyonu
IF&PARTNERS

Paylaş :